නම්යශීලී PCB

1-layer-flex-pcb

1-ස්ථර-නම්‍ය-පීසීබී

1-layer-flex-pcb-with-stiffner

1-ස්ථර-නම්‍ය-පීසීබී-තදින්

2-layer-flex-pcb (2)

2-ස්ථර-නම්‍ය-පීසීබී

2-layer-flex-pcb

2-ස්ථර-නම්‍ය-පීසීබී

2-layer-flex-pcb-with-stiffner

2-ස්ථර-නම්‍ය-පීසීබී-තදින්

4L-rigid-flex-board

4L- දෘඩ-නම්‍ය-පුවරුව

12L-rigid-flex-board

12L- දෘඩ-නම්‍ය-පුවරුව

Lens-module-board

කාච-මොඩියුලය-පුවරුව