ලෝහ හරය PCB

2 layer Copper base PCB

2 ස්ථර තඹ පදනම PCB

Copper base PCB

තඹ පදනම PCB

LED Aluminum PCB

LED ඇලුමිනියම් පීසීබී

LED-back-board

LED- පසුපස පුවරුව

single layer Aluminum PCB (2)

තනි ස්ථර ඇලුමිනියම් පීසීබී

single layer Aluminum PCB

තනි ස්ථර ඇලුමිනියම් පීසීබී

single layer LED PCB

තනි ස්ථර LED PCB