ඉහළ සංඛ්‍යාත PCB

2 layer F4MB PCB

2 ස්ථර F4MB PCB

2 layer R4350B PCB

2 ස්ථර R4350B PCB

4 layer R4350B PCB

4 ස්ථර R4350B PCB

4 layer rogers+FR4 PCB

4 ස්ථර රොජර්ස් + FR4 PCB

4 layer rogers4003 PCB

4 ස්ථර rogers4003 PCB

6 layer FR4+Rogers PCB

6 ස්ථර FR4 + රොජර්ස් PCB

6 layer rogers4003 PCB

6 ස්ථර rogers4003 PCB

10 layer R4003C PCB

10 ස්ථර R4003C PCB